ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

30-03-2023

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದೇವಣ್ಣ ಕಿಣಿ

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)-6000-6500

ಕೊಬ್ಬರಿ2 (ಕ್ವಿ)- 5000-5500

ತೆಂಗು -I (ಕ್ವಿ)- 2500-2600

ತೆಂಗು -II(ಕ್ವಿ)-2400-2500

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)-45000-46000

ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡರ್‍ಸ್

ತೆಂಗು -I (kg ಗೆ )- 2700

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 8500

ಸುಗಮ ಸ್ಟೋರ್, ದರ್ಬೆ

ಮೈಸೂರು (ಕ್ವಿ): 1200-1800

ಕದಳಿ (ಕ್ವಿ):2000-2500

ನೇಂದ್ರ(ಕ್ವಿ): 2000-2500

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಧಾರಣೆ, ಪುತ್ತೂರು

(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)45800-46000

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ) -55000

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)37000-38000

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-32000

ಕೊಕ್ಕೋ ಧಾರಣೆ

ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ)- 6500

ಒಣ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ): 21800

ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ

(kg ಗೆ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೇಡ್-  141.00

ಅನ್ ಗ್ರೇಡ್-133.00ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)-47000-48000

ಎಪಿಎಂಸಿ ಧಾರಣೆ-ಅಡಿಕೆ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)-44500

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ) – 51000

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)- 36800

ಹೊಸಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-32000 ಹಳೆಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)-34000

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)- 47000