28-01-2016

Puttur_Advt_NewsUnder_1
Puttur_Advt_NewsUnder_1

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಕಡಬದ ಹೊಸ್ಮಟ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ 2.30 ಎಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿನ ಮನೆ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಮರ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗ. ಸಂಪಕರ್ಿಸಿ: 9108124862, [email protected]

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಕಡಬದಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಲೇಔಟ್ನ ಒಳಗೆ 70 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. (ಸೆಂಟ್ಸ್ 1ರ ರೂ. 75,000/-) ಸಂಪಕರ್ಿಸಿರಿ: 9980249971

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ: ಮನೆ, ಮನೆ ಸೈಟ್, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ: 9449284269

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.