ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

29-09-2023

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದೇವಣ್ಣ ಕಿಣಿ

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)-7000-7500

ಕೊಬ್ಬರಿ2 (ಕ್ವಿ)-6000-6500

ಕೊಬ್ಬರಿ3(ಕ್ವಿ)-5000-5500

ತೆಂಗು -I (ಕ್ವಿ)- 2500-2700

ತೆಂಗು -II(ಕ್ವಿ)-2400-2500

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)5800058500

ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡರ್‍ಸ್

ತೆಂಗು -I (kg ಗೆ )- 2700

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 8500

ಸುಗಮ ಸ್ಟೋರ್, ದರ್ಬೆ

ಮೈಸೂರು (ಕ್ವಿ):20002500

ಕದಳಿ (ಕ್ವಿ):3000-3500

ನೇಂದ್ರ(ಕ್ವಿ):3500-4000

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಧಾರಣೆ, ಪುತ್ತೂರು

(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)40000-48500

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)39000-45000

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)37000

ಕೊಕ್ಕೋ ಧಾರಣೆ

ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ)5300-5800

ಒಣ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ): 21500-23500

ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ

(kg ಗೆ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೇಡ್-  143

ಅನ್ ಗ್ರೇಡ್-125

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ) 44500-59000

ಎಪಿಎಂಸಿ ಧಾರಣೆ-ಅಡಿಕೆ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)47000

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ)47000

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)44000

ಹೊಸಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)37000 ಹಳೆಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)37000

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)57500