ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

14-05-2024

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದೇವಣ್ಣ ಕಿಣಿ

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)-8000-8500

ಕೊಬ್ಬರಿ2 (ಕ್ವಿ)-7000-7500

ಕೊಬ್ಬರಿ3(ಕ್ವಿ)-5000-5500

ತೆಂಗು -I (ಕ್ವಿ)- 2800-3000

ತೆಂಗು -II(ಕ್ವಿ)-2600-2800

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)5600057000

ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡರ್‍ಸ್

ತೆಂಗು -I (kg ಗೆ )- 2700

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 8500

ಸುಗಮ ಸ್ಟೋರ್, ದರ್ಬೆ

ಮೈಸೂರು (ಕ್ವಿ):10001500

ಕದಳಿ (ಕ್ವಿ):1200-1600

ನೇಂದ್ರ(ಕ್ವಿ):2000-2500

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಧಾರಣೆ, ಪುತ್ತೂರು

(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)32000-38000

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)39000-46500

ಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)33000

ಕೊಕ್ಕೋ ಧಾರಣೆ

ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ)20000-23000

ಒಣ ಕೊಕ್ಕೋ (ಕ್ವಿ): 65000-73000

ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ

(kg ಗೆ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೇಡ್- 177

ಅನ್ ಗ್ರೇಡ್-159.5

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ) 32000-57500

ಎಪಿಎಂಸಿ ಧಾರಣೆ-ಅಡಿಕೆ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)38500

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ)46500

ಡಬಲ್ ಚೋಲು (ಕ್ವಿ)47000

ಹೊಸಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)32500 ಹಳೆಪಟೋರ (ಕ್ವಿ)33000

ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಕ್ವಿ)56000