ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್

* ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ -230338

* ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ -235065, 235142

* ಚೇತನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ -231901

* ಮಹಾವೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ -234282

* ಪ್ರಗತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ -231046, 231026

* ಪತ್ರಾವೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ -233183

*ಧನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ -230327

* ರೋಟರಿ-ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ -234242

* ಜೇಸಿ ಮಂಗಳಾ ಆರೋಗ್ಯರಕ್ಷಾ ಕಡಬ -9448385107

* ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ -237780

* ಸುಶ್ರುತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ -231516

* ಜೆ. ಯಂ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ 9740689133

* ಜೀವ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ